S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete zde.
Ok

Doručenie do 2 dní, vrátenie cez Zásielkovňa.sk ZADARMO.

Kontakty

Luckybag.sk
tel: 0951 365 573
info(a)luckybag.sk

Obchod. podmienky
Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúcého na jednej strane a kupujúceho na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto obchodných podmienok, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

„E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom webovej adresy www.luckybag.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom.

„Užívatel“ znamená akúkolvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užívá E-shop.

„Tovar“ znamená produkty, ktoré se nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom E-shopu.

Prevádzkovatelom E-shopu je pán SIMAPOINT s.r.o., IČ: 09352911, DIČ: CZ09352911, s miestom podnikania Janovice 584, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika.

„Spotrebitelská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

„Predávajúci“ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

„Spotrebitel“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Užívateľský účet

Užívateľ má právo zriadiť si registráciou Užívatelský účet.

Užívateľ má povinnost zadať pred vstupom do Užívateľského účtu prístupové údaje. Identifikačné údaje užívateľa zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do uživatelského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie těchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania těchto hesiel je užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytečného odkladu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne užívateľovi nové prístupové údaje.

 

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupnej zmluvy kupujúcemu, tj záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho elektronickou formou. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčaťou kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude ním zadané údaje považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar, ktorý si kupujúci zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si kupujúci zvolil u daného tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za daný tovar cenu, ktorá je uvedená při takomto tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 10 dní na účet spotrebiteľa.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží o kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru kupujúcemu.

Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci.

 

Kúpna cena, platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a doručením daného tovaru kupujúcemu a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo zvoliť z možností zobrazených kupujúcemu v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti „Doprava a platba“. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladech na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený predávajúcim. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „zľava“. Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.

Predajca je platcom DPH.

V prípade, že si spotrebiteľ zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

 

Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania spotrebiteľa uvedené v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.

Predávaúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v časti „Doprava a platba“ od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi.

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady sú zahrnuté v cene tovaru.

Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia zovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prchádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 10 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

 

Práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Predávajúci má právo zmeniť E-hop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

Predávajúci má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

Užívateľ je povinný dodržovať při užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho společenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok aleboKúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa při predaji na diaľku) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť elektronicky alebo písomne doručená informácia o odstúpení predávajúcemu a v tejto lehote musí byť odoslaný i tovar v pôvodnom stave. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ bude Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu: info@luckybag.sk.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za tovar, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

Tovar je potrebné poslať na adresu uvedenú v časti „Výmena a vrátenie“, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody spôsobené doručovacími spoločnosťami a to najmä strata, alebo poškodenie zásielky.

Ak odstúpi spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktorý vracia prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia tovaru (tj. cedulky, nálepky, apod.), je spotrebiteľ povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Spotrebiteľ zodpovedá prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je dostupný k stiahnutiu v časti „Výmena a vrátenie“.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar v lehote 10 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť. 

Kupujúci - spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. V případe, ak kupujúci využije zaslania tovaru späť prevádzkovateľovi tzv. spätnú zásielku na základe kódu, ktorý mu poskytne prevádzkovateľ, zaplatí kupujúci prevádzkovateľovi čásť nákladov na túto formu dopravy tovaru, a to vo výške 25 Kč vrátane DPH. Suma vo výške 25 Kč vrátane DPH bude odpočítaná z celkovej vrátenej sumy za objednávku.

 

Záruka, reklamácie

Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeraanú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu prevádzkovateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné obtiaže.

Zodpovednosť prevádzkovatela za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára bude spotrebiteľ informovaný o prijatí reklamácie predávajúcim na e-mail.

Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so spotrebitelom nedohodnú na dlhšej lehote. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.

Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že prevádzkovateľ neobdržel od spotrebiteľa všetky podklady potřebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamáciu uplatníte na adrese: info@luckybag.sk

Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

Reklamovaný tovar je potrebné poslať bežným balíkom/dopisom na adresu: Martin Šimeček / Luckybag.sk, Svrčinovec P.O.Box 6, 023 12 Svrčinovec. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody spôsobené doručovacími spoločnosťami a to najmä strata, alebo poškodenie zásielky.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno.

Při spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe tykýchto údajov, kterým sa zrušuje smernica 95/46/ES (daľej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom. Podrobné informácie o tom, jako zhromažďujeme, spracúvame a chráníme osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v časti „Ochrana osobných údajov“.

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam  zabezpečujúcich doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že spracováva súbory cookies užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas je udelený na dobu 24 mesiacov.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštěvnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, jako E-shop užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

 

Alternatívne riešenie sporóv

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@luckybag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné a prechodné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnost voči kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky, jako aj Kúpna zmluva, sa ridadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2019.

Kontakty

Luckybag.sk

Email: info(a)luckybag.sk

Telefón: 0951 365 573

OTkxNTFk